Egyetlenem | Blog
14
page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-14,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.4.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Anyák napi nyereményjáték – szabályzat

Üzenőfali játékok szabályzata

1.     A játék és a szervező

Jelen szabályzat  Nagy Hajni, fényképész-egyéni vállalkozó (továbbiakban:Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/egyetlenem/

Facebook-oldalon futó üzenőfali villámjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék időtartama:  2017. május.7 – május 10. 11:59

Sorsolás és eredményhirdetés: 2017. május. 10.

2. A játék menete

Facebook oldalon üzenőfali bejegyzés formájában  válaszolnak hozzászólásban. A sorsoláson csak azok a játékosok vesznek részt, akik a megadott határidőn belül a poszt szövegében hozzászólnak.

A helyesen válaszoló Játékosok között véletlenszerűen sorsolunk a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 2. pontban megjelölt módon jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban a Szervező , mint a Játék lebonyolítója dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Nyeremény

Nyeremény: 1 db baba vagy kismama fotózás, mely 30 db retusált képet tartalmaz.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Facebookon privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény felhasználásának részleteit.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adat feldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja.

9. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játékidőtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

0